АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 1
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 декември 2022 година
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 2
СЪДЪРЖАНИЕ
Отчет за финансовото състояние ................................................................ 3
Отчет да печалба и други всеобхватен доход ................................................. 5
Отчет за паричните потоци ....................................................................... 6
Отчет за промените в собствения капитал ..................................................... 7
Пояснения към финансовите отчети ............................................................ 8
I. Корпоративна информация ............................................................... 8
II. База за изготвяне на годишния финансов отчет ...................................... 9
III. Приложима счетоводна политика ....................................................... 12
IV. Бележки към отчета ........................................................................ 29
V. Събития след края на отчетния период ................................................ 47
Годишен доклад за дейността .................................................................... 48
Нефинансова декларация .......................................................................... 78
Декларация за корпоративно управление ...................................................... 96
Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията ................................ 119
Информация по Наредба 2 ........................................................................ 129
Декларация на отговорните лица ................................................................ 131
Доклад на независимия финансов одитор ...................................................... 132
Декларация на независимия финансов одитор ................................................ 141
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 3
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината приключваща на 31 декември 2022 година
( в хил. лв.)
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Бележка
към
31 декември
2022 г .
към
31 декември
2021 г .
АКТИВИ
Нетекущи активи
Активи по лизинг 1 214 141
Имоти , машини и съоръжения 2 2642 3592
Нематериални активи 3 0 1
Активи по отсрочени данъци 4 284 267
Търговски и други вземания 5 115480 106659
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 118620 110660
Текущи активи
Материални запаси 6 5626 3760
Търговски и други вземания 7 75957 75500
Финансови активи 8 6095 5989
Пари и парични еквиваленти 9 35968 34690
Съдебни и присъдени вземания 10 3 3
Други текущи активи 11 200 202
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ 123849 120144
ОБЩО АКТИВИ 242469 230804
ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА!
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 4
( в хил. лв.)
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Бележка
към
31 декември
2022 г .
към
31 декември
2021 г .
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Обикновени акции (основен капитал) 12 15355 15355
Резерви 12 11882 12191
Печалба от минали периоди 12 138954 125991
Печалба от текущия период 12 13415 13186
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 179606 166723
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Задължения по лизинг 13 36 99
Задължения по банков кредит 14 4138 6215
Търговски и други задължения 15 40196 36382
Провизии по задължения 16 2336 2149
Други нетекущи пасиви 21 39 42
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 46745 44887
Финансирания
Финансиране за дълготрайни активи 17 0 360
Текущи пасиви
Задължения по лизинг 13 96 59
Задължения по банков кредит 14 2069 2069
Търговски и други задължения 18 7837 10072
Текущи задължения за данъци 19 1204 2098
Задължения към персонал 20 2596 2058
Провизии по задължения 16 659 558
Други текущи пасиви 21 1657 1920
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ 16118 18834
ОБЩО ПАСИВИ 62863 64081
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ 242469 230804
Дата : 16. Март . 2023 год .
Съставил: Изпълнителен
директор :
( Димка Василева) (Николай Петков)
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ОДИТКОНСУЛТ“ ООД:
Управител : Отговорен
одитор:
( Кирил Петков) (Тошко Поптолев)
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 5
О Т Ч Е Т
ЗА ПЕЧАЛБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за 2 0 2 2 година
(в хил. лв.)
С ъ д ъ р ж а н и е Бележка 2022 година 2021 година
Приходи от продажби 22 60209 50013
Други приходи 22 37 36
Приходи от финансирания 23 734 747
Промени в салдото на продукция и незавършено производство 24 1855 (772)
Резултат от продажба на нетекущи активи (дълготрайни) 25 98 156
Балансова стойност на продадени стоки и материали 26 (1) (3)
Разходи за материали, консумативи и външни услуги 27,28 (23845) (13889)
Разходи за амортизации 29 (1721) (2611)
Разходи за персонала (заплати и осигуровки) 30,31 (24585) (21023)
Други разходи 32 (1721) (1300)
Финансови приходи/разходи – нето 33 3872 3308
Печалба преди данъци 34 14932 14662
Разход за данък върху дохода, в т.ч.: 34 (1517) (1476)
Разход за текущ данък (1534) (1492)
Разход за отсрочен данък 17 16
Печалба за годината от продължаващи дейности 13415 13186
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА 13415 13186
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД (1148) (846)
Статии, които няма да бъдат рекласифицирани към печалба или
загуба:
Актюерски печалби (загуби) по пенсионно осигуряване с
дефинирани доходи 35 (1148) (846)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 12276 12340
Печалба, принадлежаща на:
1.Собственици на предприятието – майка 7405 6812
2.Неконтролиращо участие 6010 5528
Нетна печалба на акция (в лева/акция) 0.87 0,86
Дата : 16. Март . 2023 год .
Съставил: Изпълнителен
директор :
( Димка Василева) (Николай Петков)
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ОДИТКОНСУЛТ“ ООД:
Управител : Отговорен
одитор:
( Кирил Петков) (Тошко Поптолев)
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 6
О Т Ч Е Т З А П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И
( п о п р е к и я м е т о д )
з а 2 0 2 2 г о д и н а
(в хил. лв.)
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Бележка 2022 2021
А Парични потоци от оперативни дейности
1. Парични постъпления от клиенти, в това число : 64109 55000
1.1. Парични постъпления от клиенти по продажби на услуги 64061 54264
1.2. Парични постъпления от клиенти по други продажби 48 736
2. Парични плащания на доставчици (20827) (25102)
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения 36 (24579) (21116)
4. Парични потоци свързани с лихви (1409) (284)
5. Платени такси, комисионни, дивиденти и други (188) (170)
6. Плащания / възстановявания на данъци върху дохода (1592) (1390)
7. Други плащания към бюджета 37 (7384) (5952)
8. Други постъпления / плащания от оперативна дейност 38 (469) (521)
Нетен паричен поток от оперативни дейности 7661 465
Б Парични потоци от инвестиционни дейности
1. Придобиване на участия в капиталите на други предприятия (106) (431)
2. Придобиване на дълготрайни активи (741) (406)
3. Постъпления от продажби на дълготрайни активи 98 1
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности (749) (836)
В Парични потоци от финансови дейности
1. Постъпления от текущи заеми 2286 56745
2. Плащане по финансов заем (8076) (52219)
3. Плащания по финансов лизинг (71) (62)
4. Парични потоци свързани с дивиденти (103) (103)
5. Печалби/загуби от валутни разлики 330 348
Нетен паричен поток от финансови дейности (5634) 4709
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и
еквиваленти
( А + Б + В )
1287 4338
Парични средства и еквиваленти към началото на годината 34690 30352
Парични средства и еквиваленти в края на годината 35968 34690
Дата : 16. Март . 2023 год .
Съставил: Изпълнителен
директор :
( Димка Василева) (Николай Петков)
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ОДИТКОНСУЛТ“ ООД:
Управител : Отговорен
одитор:
( Кирил Петков) (Тошко Поптолев)
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 7
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
п р е з 2 0 2 2 г о д и н а
(в хил. лв.)
С ъ д ъ р ж а н и е Основен
капитал
Неразпре-
делена
печалба
Р е з е р в и
Финансов
резултат за
текущ
период
Общо
собствен
капитал
Резерв от
преоценка Други
Промени в собствения капитал
за 2021 година 15355 114440 1719 10440 11839 153793
Трансфер към неразпределена
печалба 11839 (11839) 0
Печалба за 2021 година 13186 13186
Разпределение на печалбата за
дивиденти (230) (230)
Други промени (58) (29) 61 (26)
Салдо към 31 декември 2021
година 15355 125991 1690 10501 13186 166723
Промени в собствения капитал
за 2022 година
Трансфер към неразпределена
печалба 13186 (13186) 0
Печалба за 2022 година 13415 13415
Разпределение на печалбата за
дивиденти (230) (230)
Други промени 7 (7) (302) (302)
Салдо към 31 декември
2022година 15355 138954 1683 10199 13415 179606
Дата : 16. Март . 2023 год .
Съставил: Изпълнителен
директор :
( Димка Василева) (Николай Петков)
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ОДИТКОНСУЛТ“ ООД:
Управител : Отговорен
одитор:
( Кирил Петков) (Тошко Поптолев)
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Годишен финансов отчет за 2022 година
страница 8
ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД е регистрирано от Врачански окръжен съд по
фирмено дело 419 /2001 г., под No 229 , том 6, стр. 2.
То е вписано от Агенцията по вписванията в Търговския регистър и регистъра
на ЮЛНЦ с ЕИК: 106530686.
Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код:
АTOM.
Глобален идентификатор за финансов транзакции LEI number:
485100CQ56VBCE6G6351
Дружеството е със седалище в гр. Козлодуй и регистриран предмет на дейност:
Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на
производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност;
Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини,
производство на нестандартно оборудване и агрегати, Инструментална екипировка
и резервни части; Инвестиционна дейност; Проектиране, производство и монтаж на
сменяема топлоизолация; Извършване на кораборемонтна дейност; Извършване на
дейности по поддържане, ремонтиране, преустройване и осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Поддържане, ремонтиране и
преустройване на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни
електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли с
ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода,
стоманени преносни, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията
към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечнен
въглеводороден газ; Извършване на разрушителен и безразрушителен контрол на
съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и
съоръжения, основен метал и заваръчни съединения; Изпитване, контрол и
техническа диагностика на машини, агрегати и съоръжения/електрически до и над
1 кV и неелектрически/; Изпитване и контрол на течни и твърди диелектрици;
Професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадри. Извършване
на пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, охрана на
имуществото на физически и юридически лица и всяка друга незабранена от Закона
дейност.
Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът н