485100CQ56VBCE6G6351 2021-12-31 485100CQ56VBCE6G6351 2021-01-01 2021-12-31 iso4217:BGN iso4217:EUR xbrli:shares xbrli:pure iso4217:BGN xbrli:shares
,
false
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД  
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА  
ДЕЙНОСТТА  
към 31 декември 2021 година  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
1. Отчет за финансовото състояние  
стр.2-3  
2. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  
3. Отчет за паричните потоци  
стр.4  
стр.5  
4. Отчет за промените на собствения капитал  
5. Пояснения към финансовите отчети  
стр.6  
стр.7-42  
стр.43-72  
стр.73-82  
стр.83-105  
стр.106-114  
стр.115-116  
стр.117  
6. Годишен доклад на дейността  
7. Нефинансова декларация  
8 .Декларация за корпоративно управление  
9. Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията  
10.Информация съгласно приложение №3 от наредба №2  
11.Декларация от отговорните лица  
1
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
О Т Ч Е Т  
З А Ф И Н А Н С О В О Т О С Ъ С Т О Я Н И Е  
към 31 декември 2021 година  
(в хил. лв.)  
към  
31 декември  
2021 г.  
към  
31 декември  
2020 г.  
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
АКТИВИ  
Бележка  
Нетекущи активи  
Активи по лизинг  
1
2
3
4
5
141  
241  
Имоти, машини и съоръжения  
Нематериални активи  
Активи по отсрочени данъци  
Търговски и други вземания  
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  
Текущи активи  
3592  
1
5651  
6
267  
252  
106659  
110660  
59111  
65261  
Материални запаси  
6
7
3760  
75500  
5989  
4250  
66466  
5558  
Търговски и други вземания  
Финансови активи  
8
Пари и парични еквиваленти  
Съдебни и присъдени вземания  
Други текущи активи  
9
34690  
3
30352  
6
10  
11  
202  
161  
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ  
ОБЩО АКТИВИ  
120144  
230804  
106793  
172054  
Дата на съставяне: 21.03.2022год.  
Digitally signed by NIKOLAY  
KRUMOV PETKOV  
Digitally signed by Hristina  
Pavlova Koleva  
DN: email=hr.koleva@abv.bg,  
cn=Hristina Pavlova Koleva,  
serialNumber=PNOBG-461003193  
9, givenName=Hristina, sn=Koleva,  
l=Vratsa, c=BG  
NIKOLAY DN: sn=PETKOV, dc=qualified-  
Hristina  
Регистриран одитор  
Изпълнителен директор:  
инж.Николай Петков  
natural-ca, cn=NIKOLAY KRUMOV  
PETKOV, givenName=NIKOLAY,  
Pavlova  
Koleva  
Христина Колева, рег.№0229  
Дата на заверка:25.03.2022год.  
email=aer@aer-bg.com, c=BG,  
KRUMOV  
PETKOV  
l=KOZLODUY,  
serialNumber=PNOBG-60012040  
41, o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Date: 2022.03.25 15:00:29 +02'00'  
Date: 2022.03.25 14:56:23 +02'00'  
Digitally signed by DIMKA LYUBOMIROVA  
VASILEVA  
DN: sn=VASILEVA, dc=qualified-natural-ca,  
cn=DIMKA LYUBOMIROVA VASILEVA,  
givenName=DIMKA, email=fso@aer-  
bg.com, c=BG, l=MIZIA,  
serialNumber=PNOBG-7611211930,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
DIMKA  
LYUBOMIRO  
VA VASILEVA  
Съставител:  
Димка Василева  
Date: 2022.03.25 15:13:16 +02'00'  
2
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
О Т Ч Е Т  
З А Ф И Н А Н С О В О Т О С Ъ С Т О Я Н И Е  
към 31 декември 2021 година  
(в хил. лв.)  
към  
31 декември  
2020 г.  
към  
31 декември  
2021 г.  
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
Бележка  
СОБСТВЕН КАПИТАЛ  
Обикновени акции (основен капитал)  
Резерви  
12  
12  
12  
12  
15355  
15355  
12191  
125991  
13186  
12159  
114440  
11839  
Печалба от минали периоди  
Печалба от текущия период  
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ  
ПАСИВИ  
166723  
153793  
Нетекущи пасиви  
Задължения по лизинг  
13  
14  
15  
16  
21  
99  
6215  
36382  
2149  
42  
160  
Задължения по банков кредит  
Търговски и други задължения  
Провизии по задължения  
Други нетекущи пасиви  
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ  
Финансирания  
1740  
40  
44887  
1940  
Финансиране за дълготрайни активи  
Текущи пасиви  
17  
360  
1107  
Задължения по лизинг  
13  
14  
18  
19  
20  
16  
21  
59  
2069  
60  
Задължения по банков кредит  
Търговски и други задължения  
Текущи задължения за данъци  
Задължения към персонал  
Провизии по задължения  
Други текущи пасиви  
10072  
2098  
9373  
1873  
2058  
1566  
558  
1068  
1920  
1274  
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ  
ОБЩО ПАСИВИ  
18834  
64081  
230804  
15214  
18261  
172054  
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ  
Дата на съставяне: 21.03.2022год.  
Digitally signed by NIKOLAY KRUMOV  
PETKOV  
Digitally signed by Hristina Pavlova  
Koleva  
DN: email=hr.koleva@abv.bg,  
cn=Hristina Pavlova Koleva,  
serialNumber=PNOBG-4610031939,  
givenName=Hristina, sn=Koleva,  
l=Vratsa, c=BG  
Регистриран одитор  
Христина Колева, рег.№0229  
Дата на заверка:25.03.2022год.  
Изпълнителен директор:  
инж.Николай Петков  
NIKOLAY  
Hristina  
Pavlova  
Koleva  
DN: sn=PETKOV, dc=qualified-natural-ca,  
cn=NIKOLAY KRUMOV PETKOV,  
givenName=NIKOLAY, email=aer@aer-  
bg.com, c=BG, l=KOZLODUY,  
serialNumber=PNOBG-6001204041,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
KRUMOV  
PETKOV  
Date: 2022.03.25 14:57:10 +02'00'  
Date: 2022.03.25 15:01:29 +02'00'  
Digitally signed by DIMKA  
LYUBOMIROVA VASILEVA  
Съставител:  
Димка Василева  
DN: sn=VASILEVA, dc=qualified-  
natural-ca, cn=DIMKA LYUBOMIROVA  
VASILEVA, givenName=DIMKA,  
email=fso@aer-bg.com, c=BG,  
l=MIZIA,  
serialNumber=PNOBG-7611211930,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Date: 2022.03.25 15:14:28 +02'00'  
DIMKA  
LYUBOMIRO  
VA VASILEVA  
3
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
О Т Ч Е Т  
ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ  
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
за годината, приключваща на 31 декември 2021 година  
(в хил. лв.)  
Годината,  
приключваща  
Годината,  
приключваща  
С ъ д ъ р ж а н и е  
Бележка  
на 31 декември на 31 декември  
2021 година  
2020 година  
Приходи от продажби  
Други приходи  
22  
22  
23  
24  
25  
26  
50013  
44752  
36  
747  
13  
747  
243  
5
Приходи от финансирания  
Промени в салдото на продукция и незавършено производство  
Резултат от продажба на нетекущи активи (дълготрайни)  
Балансова стойност на продадени стоки и материали  
Работа извършена по стопански начин и капитализирана  
Разходи за материали,консумативи и външни услуги  
Разходи за амортизации  
(772)  
156  
(3)  
11  
(12148)  
(2856)  
(19642)  
(1331)  
3373  
27,28  
29  
(13889)  
(2611)  
(21023)  
(1300)  
3308  
Разходи за персонала (заплати и осигуровки)  
Други разходи  
30,31  
32  
Финансови приходи/разходи – нето  
Печалба преди данъци  
33  
34  
14662  
(1476)  
(1492)  
16  
13167  
(1328)  
(1340)  
12  
Разход за данък върху дохода, в т.ч.:  
Разход за текущ данък  
34  
Разход за отсрочен данък  
Печалба за годината от продължаващи дейности  
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА  
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
13186  
13186  
(846)  
11839  
11839  
(907)  
Статии, които няма да бъдат рекласифицирани към печалба или  
загуба:  
Актюерски печалби (загуби) по пенсионно осигуряване с  
дефинирани доходи  
35  
(846)  
(907)  
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА  
12340  
10932  
Печалба, принадлежаща на:  
1.Собственици на предприятието – майка  
2.Неконтролиращо участие  
6812  
5528  
0,86  
6535  
5304  
0,77  
Нетна печалба на акция (в лева/акция)  
Дата на съставяне: 21.03.2022год.  
Digitally signed by NIKOLAY KRUMOV  
PETKOV  
NIKOLAY  
KRUMOV  
PETKOV  
DN: sn=PETKOV, dc=qualified-natural-ca,  
cn=NIKOLAY KRUMOV PETKOV,  
givenName=NIKOLAY, email=aer@aer-  
bg.com, c=BG, l=KOZLODUY,  
serialNumber=PNOBG-6001204041,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Digitally signed by Hristina Pavlova  
Koleva  
DN: email=hr.koleva@abv.bg,  
cn=Hristina Pavlova Koleva,  
serialNumber=PNOBG-4610031939,  
givenName=Hristina, sn=Koleva,  
l=Vratsa, c=BG  
Регистриран одитор  
Христина Колева, рег.№0229  
Дата на заверка:25.03.2022год.  
Изпълнителен директор:  
инж.Николай Петков  
Hristina  
Pavlova  
Koleva  
Date: 2022.03.25 15:02:13 +02'00'  
Date: 2022.03.25 14:57:39 +02'00'  
Digitally signed by DIMKA LYUBOMIROVA  
VASILEVA  
DN: sn=VASILEVA, dc=qualified-natural-ca,  
cn=DIMKA LYUBOMIROVA VASILEVA,  
givenName=DIMKA, email=fso@aer-  
bg.com, c=BG, l=MIZIA,  
serialNumber=PNOBG-7611211930,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Съставител:  
Димка Василева  
DIMKA  
LYUBOMIRO  
VA VASILEVA  
4
Date: 2022.03.25 15:15:16 +02'00'  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
О Т Ч Е Т З А П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И  
за годината, приключваща на 31 декември 2021 година  
(в хил. лв.)  
Годината,  
Годината,  
приключваща  
Бележка на 31 декември на 31 декември  
2021 година 2020 година  
приключваща  
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
А
Парични потоци от оперативни дейности  
1. Парични постъпления от клиенти, в това число :  
1.1. Парични постъпления от клиенти по продажби на услуги  
1.2. Парични постъпления от клиенти по други продажби  
2. Парични плащания на доставчици  
55000  
62316  
54264  
736  
62296  
20  
(25102)  
(21116)  
(284)  
(20878)  
(20018)  
1143  
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения  
4. Парични потоци свързани с лихви  
36  
5. Платени такси, комисионни, дивиденти и други  
6. Плащания / възстановявания на данъци върху дохода  
7. Други плащания към бюджета  
(170)  
(57)  
(1390)  
(5952)  
(521)  
(1350)  
(7388)  
(260)  
37  
38  
8. Други постъпления / плащания от оперативна дейност  
Нетен паричен поток от оперативни дейности  
Парични потоци от инвестиционни дейности  
1. Придобиване на участия в капиталите на други предприятия  
465  
13508  
Б
(431)  
(48)  
2. Придобиване на дълготрайни активи  
3. Постъпления от продажби на дълготрайни активи  
4. Постъпления от финансиране по Европроект  
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности  
Парични потоци от финансови дейности  
1. Постъпления от текущи заеми  
(406)  
1
(294)  
63  
145  
(836)  
(134)  
В
56745  
(52219)  
(62)  
1495  
(8332)  
(72)  
2. Плащане по финансов заем  
3. Плащания по финансов лизинг  
4. Парични потоци свързани с дивиденти  
5. Печалби/загуби от валутни разлики  
Нетен паричен поток от финансови дейности  
(103)  
348  
(68)  
4709  
(6977)  
6397  
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и  
еквиваленти  
4338  
( А + Б + В )  
Парични средства и еквиваленти към началото на годината  
30352  
34690  
23955  
30352  
Парични средства и еквиваленти в края на годината  
Дата на съставяне: 21.03.2022год.  
Digitally signed by NIKOLAY KRUMOV  
PETKOV  
Digitally signed by Hristina  
Pavlova Koleva  
DN: email=hr.koleva@abv.bg,  
cn=Hristina Pavlova Koleva,  
serialNumber=PNOBG-461003193  
9, givenName=Hristina,  
NIKOLAY  
KRUMOV  
PETKOV  
DN: sn=PETKOV, dc=qualified-natural-ca,  
cn=NIKOLAY KRUMOV PETKOV,  
givenName=NIKOLAY, email=aer@aer-  
bg.com, c=BG, l=KOZLODUY,  
serialNumber=PNOBG-6001204041,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Date: 2022.03.25 15:02:47 +02'00'  
Регистриран одитор  
Христина Колева, рег.№0229  
Дата на заверка:25.03.2022год.  
Изпълнителен директор:  
инж.Николай Петков  
Hristina  
Pavlova  
Koleva  
sn=Koleva, l=Vratsa, c=BG  
Date: 2022.03.25 14:58:17 +02'00'  
Съставител:  
Димка Василева DIMKA  
Digitally signed by DIMKA  
LYUBOMIROVA VASILEVA  
DN: sn=VASILEVA, dc=qualified-  
natural-ca, cn=DIMKA  
LYUBOMIROVA VASILEVA,  
LYUBOMIR  
givenName=DIMKA,  
email=fso@aer-bg.com, c=BG,  
l=MIZIA,  
5
OVA  
serialNumber=PNOBG-761121193  
0, o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
VASILEVA Date: 2022.03.25 15:16:05 +02'00'  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
п р е з 2 0 2 1 г о д и н а  
(в хил. лв.)  
Финансов  
резултат за  
текущ период  
Общо собствен  
капитал  
Р е з е р в и  
Неразпре  
делена  
печалба  
Основен  
капитал  
С ъ д ъ р ж а н и е  
Резерв от  
преоценка  
1721  
Други  
10677  
Промени в собствения капитал за 2020 година  
Трансфер към неразпределена печалба  
Печалба за 2020 година  
15355  
93256  
21336  
142345  
0
21336  
(21336)  
11839  
11839  
(154)  
(237)  
153793  
Разпределение на печалбата за дивиденти  
Други промени  
(154)  
2
(2)  
(237)  
Салдо към 31 декември 2020 година  
Промени в собствения капитал за 2021 година  
Трансфер към неразпределена печалба  
Печалба за 2021 година  
15355  
114440  
1719  
10440  
11839  
11839  
(11839)  
13186  
0
13186  
(230)  
Разпределение на печалбата за дивиденти  
Други промени  
(230)  
(58)  
(29)  
61  
(26)  
Салдо към 31 декември 2021година  
15355  
125991  
1690  
10501  
13186  
166723  
Дата на съставяне: 21.03.2022год.  
Digitally signed by NIKOLAY KRUMOV  
PETKOV  
NIKOLAY  
KRUMOV  
PETKOV  
DN: sn=PETKOV, dc=qualified-natural-ca,  
cn=NIKOLAY KRUMOV PETKOV,  
givenName=NIKOLAY, email=aer@aer-  
bg.com, c=BG, l=KOZLODUY,  
serialNumber=PNOBG-6001204041,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Date: 2022.03.25 15:03:26 +02'00'  
Регистриран одитор  
Христина Колева, рег.№0229  
Дата на заверка:25.03.2022год.  
Digitally signed by Hristina Pavlova Koleva  
DN: email=hr.koleva@abv.bg, cn=Hristina  
Pavlova Koleva,  
serialNumber=PNOBG-4610031939,  
givenName=Hristina, sn=Koleva, l=Vratsa,  
Изпълнителен директор:  
инж.Николай Петков  
Hristina  
Pavlova Koleva c=BG  
Date: 2022.03.25 14:58:44 +02'00'  
Съставител:  
Digitally signed by DIMKA  
LYUBOMIROVA VASILEVA  
Димка Василева  
DIMKA  
DN: sn=VASILEVA, dc=qualified-  
natural-ca, cn=DIMKA LYUBOMIROVA  
VASILEVA, givenName=DIMKA,  
LYUBOMIRO email=fso@aer-bg.com, c=BG, l=MIZIA,  
serialNumber=PNOBG-7611211930,  
o=ATOMENERGOREMONT AD,  
2.5.4.97=NTRBG-106530686  
Date: 2022.03.25 15:16:55 +02'00'  
VA VASILEVA  
6
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
П О Я С Н Е Н И Я К Ъ М Ф И Н А Н С О В И Т Е О Т Ч Е Т И  
Н А „А Т О М Е Н Е Р Г О Р Е М О Н Т“ А Д  
к ъ м 3 1 д е к е м в р и 2 0 2 1 г.  
I.  
КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  
“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД е регистрирано в регистъра за търговски  
дружества и техните клонове под № 229 , том 6, стр. 2 по фирмено дело 419 /2001  
г.  
Дружеството е със седалище в гр. Козлодуй и регистриран предмет на  
дейност: Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти  
на производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност;  
Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с  
машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, Инструментална  
екипировка и резервни части; Инвестиционна дейност; Проектиране, производство  
и монтаж на сменяема топлоизолация; Извършване на кораборемонтна дейност;  
Извършване на дейности по поддържане, ремонтиране, преустройване  
осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;  
Поддържане, ремонтиране преустройване на товароподемни кранове,  
и
и
електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи  
под налягане, парни и водогрейни котли с ограничен топлоносител, стоманени  
тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни, разпределителни  
и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови  
инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ; Извършване на  
разрушителен и безразрушителен контрол на съдове под налягане, резервоари,  
тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения, основен метал и заваръчни  
съединения; Изпитване, контрол и техническа диагностика на машини, агрегати и  
съоръжения/електрически до и над 1 кV и неелектрически/; Изпитване и контрол  
на течни и твърди диелектрици; Професионално обучение, квалификация и  
преквалификация на кадри. Извършване на пътнически и товарни транспортни  
услуги в страната и чужбина, охрана на имуществото на физически и юридически  
лица и всяка друга незабранена от Закона дейност.  
Дружеството  
е с едностепенна система на управление. Съветът на  
директорите е в състав от трима души и се представлява от изпълнителен  
директор, който е негов член. Настоящият годишен финансов отчет е одобрен за  
издаване от ръководството на дружеството на 22 март 2022 год.  
Регистрирания капитал на „Атоменергоремонт”АД е в размер на 15355140 лв.  
Вид акции: поименни безналични с право на глас – 15355140 бр. с номинална  
стойност 1 лев  
Акционери, притежаващи над  
„Атоменергоремонт“ АД са:  
5
на сто от капитала на  
7
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
1
2
Акционер  
Бултрейд корпорейшън ЕООД  
ЗАД ОЗК – Застраховане АД  
ПОД Топлина за сметка на:  
УПФ Топлина  
ППФ Топлина  
ДПФ Топлина  
ПОД Бъдеще за сметка на:  
УПФ Бъдеще  
ППФ Бъдеще  
Брой акции Ст-ст в лева % на участие  
8 475 912 8 475 912,00  
1 306 400 1 306 400,00  
1 654 185 1 654 185,00  
55,20%  
8,51%  
10,77%  
6,99%  
3,13%  
0,65%  
8,35%  
6,96%  
1,30%  
0,09%  
17,17%  
3
1073205  
480750  
100230  
1073205,00  
480750,00  
100230,00  
4
5
1 283 170 1 283 170,00  
1 069 000 1 069 000,00  
200 200  
13 970  
200 200,00  
13 970,00  
ДПФ Бъдеще  
Други физически и юридически  
лица  
2 635 473 2 635 473,00  
ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
Годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г. е изготвен на базата на  
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), в сила за 2021 г., които  
включват:  
стандарти за финансови отчети (МСС и МСФО); и  
тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО);  
Те са одобрени от:  
Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС);  
Международните счетоводни стандарти тълкуванията на  
и
Постоянния комитет за разясняване (ПКР); и  
Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС).  
Приети са от Комисията на Европейския съюз. Голяма част от тях обаче не са  
приложими за дружеството ни поради специфичните въпроси, които съдържат,  
или поради това, че дейността му не налага ползването на техните правила.  
Ръководството се е съобразило с всички приложими счетоводни стандарти и  
разясненията към тях, които са приети официално за приложение, от Европейския  
съюз към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет.  
Промени в МСС и МСФО, които се прилагат от началната дата на своята  
първа финансова година, която започва на 01.01.2021 г, или след тази дата.  
Регламент (ЕС) 2021/25 на комисията от 13.01.2021.  
1.Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти  
Финансовите инструменти, съгласно определението дадено им в закона за  
пазарите на финансови инструменти, представляват ценни книжа и инструменти  
различни от ценни книжа, като: инструменти на паричния пазар, дялове на  
предприятия за колективно инвестиране, опции, фючърси, суапове, форуърдни  
договори и други деривативни инструменти.  
Изменението в стандарта е подчинено на промени в базата за определяне на  
договорните парични потоци в резултат на реформа на базовия лихвен процент.  
Базата за определяне на договорните парични потоци на финансов актив или  
финансов пасив може да се промени:  
8
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
а) с изменение на договорните условия, определени при първоначалното  
признаване на финансовия инструмент (напр. договорните условия се изменят за  
да се замени съответния базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен  
процент.  
б) по начин, който не е взет под внимание или не е предвиден в договорните  
условия при първоначалното признаване на финансовия инструмент, без да се  
изменят договорните условия ( напр. методът за изчисляване на базовия лихвен  
процент е променен без да се изменят договорните условия и , или  
в) поради активиране на съществуващо договорно условие (напр. задействане  
на съществуваща редовна клауза.  
Тези условия не касаят дейността на предприятието.  
2.Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване  
оценяване.  
и
Отнася се за временни изключения от прилагането на специфичните  
изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането и не се отнася до дейността на  
предприятието.  
3. Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти. Оповестяване.  
Изисква допълнително оповестяване свързано с реформата на базовия лихвен  
процент.  
Целта на ползвателите на финансови отчети е да разберат ефекта от  
реформата на базовия лихвен процент върху финансовите инструменти и  
стратегията за управление на риска на предприятието и също не касае отчитането  
в „Атоменергоремонт”АД.  
4.Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори  
Отнася се за промени в базата за определяне на договорните парични потоци  
в резултат от реформа на базовия лихвен процент.  
И тези промени не се отнасят до дейността на предприятието.  
5.Изменения на МСФО 16 Лизинг  
Засягат временни изключения произтичащи от реформата на базовия лихвен  
процент и не засягат отчитането в предприятието.  
Регламент ( ЕС) 2021/1421 на Комисията от 30.08.2021, относно изменение  
на МСФО 16 Лизинг  
Прилага се само за отстъпките по наем породени като следствие от  
пандемията Covid-19 и само ако:  
а) С промяната на лизинговите плащания се променя възнаграждението за  
лизинга, като промененото възнаграждение по същество е същото или по-малко  
от възнаграждението за лизинга непосредствено предхождащо промяната.  
б) Всяко намаление на лизинговите плащания засяга само плащанията  
първоначално дължими на 30 юли 2022 г. или преди тази дата (например дадена  
отстъпка по наем отговаря на това условие, ако поражда по-ниски лизингови  
9
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
плащания на 30 юни 2022 г. или преди тази дата както и увеличени лизингови  
плащания след тази дата.  
в) Останалте условия на лизинга не се променят съществено.  
Тази промяна също не засяга дейността на предприятието.  
Изменения в МСС и МСФО , в сила от 01.01.2022 г.  
1) Промени в МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО  
В МСФО 1 е включено облекчение по отношение на дъщерно предприятие,  
прилагащо за първи път на МСФО, на по-късна дата от предприятието майка. То  
оценява в своите индивидуални отчети активите и пасивите по балансовите  
стойности, които биха били включени в консолидираните финансови отчети на  
предприятието-майка по които предприятието майка е придобило дъщерното  
предприятие. То може в своите финансови отчети да оцени комулативната разлика  
от превалутиране за всички дейности в чужбина по балансовата стойност, която би  
била включена в консолидирания финансов отчет на компанията-майка на базата  
на датата на преминаване на МСФО на предприятието-майка, ако не са извършени  
никакви корекции за целите на процедурите на консолидация и заради ефектите  
на бизнес комбинацията. Изменението ще се прилага и за асоциирани и съвместни  
предприятия, които са предприели същото освобождаване на МСФО 1. По-раното  
прилагане е разрешено.  
Тази промяна не се отнася за дейността на предприятието.  
2) Промени в МСФО 9 Финансови инструменти  
С МСФО 9 е направено уточнение във връзка с таксите, които се включват в 10  
процентния тест за определяне дали при изменение на даден финансов пасив,  
условията на новия или изменения финансов пасив се различават значително от  
тези на първоначално признатия. Според промените при определянето на тези  
такси предприятието включва само тези платени или получени между  
заемополучател и заемодател включително и тези получени от заемополучателя и  
заемодателя от името на другия. Предприятието прилага промените към  
финансовите пасиви, които се изменят в началото на годишния период, в който  
предприятието първоначално ги прилага.Тази промяна не се отнася за дейността  
на предприятието.  
3) Промени в МСФО 16 Лизинг  
В илюстрован пример В към МСФО 16 е премахнато илюстративното отчитане  
на възстановени от лизингодателя разходи за подобрение на лизингов имот с цел  
елиминиране на всякакво объркване относно третиране на стимулите за лизинг.  
Тъй като изменението се отнася за илюстрован пример, който придружава  
стандарта, а не част от него не е посочена дата на влизане в сила.  
Промяната не касае предприятието.  
4) Промяна на МСС41 Земеделие  
10  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
В МСС 41 е отменено изискването предприятията да изключват паричните  
потоци за плащане на данъци при определяне на справедливата стойност на  
биологичните активи и земеделската продукция.  
И тази промяна не се отнася за „Атоменергоремонт”АД.  
Изменения в МСС и МСФО, в сила от 01.01.2022 г., но не приети от ЕК  
1. Промени в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения.  
Тези промени забраняват на предприятията да приспадат от разходите си за  
тестване дали активът функционира правилно, които са част от преките разходи  
отнасящи се до довеждане на актива до местоположението и състоянието  
необходимо за неговата експлоатация по начина предвиден от ръководството,  
нетни приходи от продажбата на произведените артикули по време на самото  
довеждане на актива до това местоположение и състояние. Вместо това  
предприятието признава тези приходи от продажба за такива артикули и  
съответните разходи свързани с тях в печалбата и загубата за периода съгласно  
правилата на другите приложими стандарти. Промените уточняват, че тестването  
дали активът функционира правилно всъщност представлява оценка дали  
техническия и физическия статус и демонстрирани възможности за работа на  
актива са такива, че трябва да е в състояние да се използва по предназначение при  
производството, доставката на стоки и услуги, отдаване под наем или  
административни цели. Допълнително, предприятията трябва да оповестяват  
отделно сумите на приходите и разходите, свързани с произведените артикули,  
които не са резултат от обичайните дейности на предприятията.  
Промените се прилагат ретроспективно само за машини и съоръжения, които  
са доведени до местоположението и състоянието необходими за тяхната  
експлоатация на или след началото на най-ранния период представен във  
финансовите отчети, когато предприятието за първи път прилага изменението.  
Тази промяна ще бъде обсъдена от ръководството на дружеството и ще се  
прецени доколко тя би засегнала отчитането при придобиването и въвеждането в  
експлоатация на имоти, машини и съоръжения.  
2.Промени в МСС 37 Провизии условни пасиви и условни активи ( в сила  
от 01.01.2022, също не приети от ЕК)  
Промените изясняват, че разходите за изпълнението на задълженията по  
обременяващ договор са разходите, които са пряко свързани с него включващи:  
а) пряк разход на труд и пряк разход на материали;  
б) допълнителни разходи, които са пряко свързани с изпълнението на  
договора по пътя на разпределението ( напр. разпределение на разходи за  
амортизация на имоти, машини и съоръжения използвани за изпълнение на тези  
договори.) Не се включват административни и други общи разходи освен ако те не  
са изрично фактурируеми към контрагента по договор. Промените внасят и дребна  
корекция в уточненията за признаването на разходите за обезценка на активи  
преди да се създаде отделна провизия за обременяващ договор като подчертават,  
че това са активи използвани в изпълнение на договора, а не активи  
предназначени за договор каквото е изискването до влизане в сила на промяната.  
Промените се прилагат за изменения по договори, за които предприятието все още  
11  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
не е изпълнило всички свои задължения към началото на годишния период през  
който за първи път ги прилага.  
Ръководството на дружеството ще направи необходимата преценка, дали тази  
промяна се очаква да засегне отчитането на неговата дейност и евентуално ще  
прецини размера на потенциалния ефект.  
Промени в МСФО в сила от 01.01.2023 г.  
1) МСС17 Застрахователни договори ( Не е приет от ЕК)  
Нов счетоводен стандарт. За всички видове застрахователни договори. Ще  
замени МСФО 4. Установява нов цялостен модел за отчитане на застрахователните  
договори, покрива всички релевантни счетоводни и отчетни аспекти.  
Не е приложим за дейността на дружеството.  
IIІ. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА  
1.Превеждане на чуждестранна валута  
Функционална валута и валута на представяне  
Статиите включени във финансовите отчети се измерват във валутата на  
основната икономическа среда, в която оперира дружеството. Функционалната  
валута на дружеството, която е и валута на представяне, е българският лев. Поради  
това всички данни за 2021 г. и за 2020 г. са представени в хил.лв. освен ако на  
съответното място не е посочено друго.  
Превеждане и салда  
Сделките в чуждестранна валута са преведени във функционалната валута по  
обменните курсове на датите на сделките. Печалбите и загубите от валутни  
разлики в резултат на уреждане на тези сделки и от превеждането им по  
заключителните курсове в края на годината за паричните активи и пасиви,  
деноминирани в чуждестранна валута, се признават в Отчета за печалбата и  
загубата и другия всеобхватен доход.  
Курсовите разлики, възникващи при уреждане на парични позиции или при  
преизчисляване на паричните позиции на предприятието по курсове различни от  
тези, при които са били преизчислени при първоначалното признаване през  
периода или в предходни финансови отчети се признават в печалбата или загубата  
през периода през който са възникнали.  
За 2021 год. разходите от валутни операции са незначителни, а приходите са в  
размер на 349 хил.лв. (бележка 33, т.2)  
2. Имоти, машини и съоръжения (дълготрайни материални активи)  
Дълготрайните материални активи са активи, които предприятието държи  
основно за употреба в стопанската си дейност – предоставяне на ремонтни услуги и  
за административни цели.  
12  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Първоначалната им оценка става по модела на цената на придобиване,  
намалена с натрупаната амортизация и евентуалната загуба от обезценка.  
За да бъде признат като дълготраен материален, за всеки актив дружеството  
е преценявало:  
дали за него са вероятни бъдещи икономически изгоди от използването на  
актива – като се уточни собствеността на актива и евентуалните правни  
ограничения върху използването, както и като се направи преценка за какво  
ще се използва;  
дали стойността на актива надхвърля минималния праг на същественост,  
който за 2021 г. е 700 лева;  
ако активът се придобива с цел безстопанственост или опазване на околната  
среда, той не носи директно нарастване на бъдещите икономически ползи от  
него, а от други активи на предприятието, затова също се класифицира като  
дълготраен материален актив, ако удоволетворява другите критерии.  
При първоначалното признаване на имотите, машините и съоръженията  
предприятието взема предвид и начинът на придобиване на актива:  
ако е създаден вътре в предприятието, цената на придобиване е равна на  
извършените разходи за неговото създаване;  
ако е придобит чрез възлагане на друга страна или чрез покупка, то цената  
на придобиване е равна на заплатената сума;  
ако е придобит безвъзмездно, цената на придобиване е справедливата  
стойност към датата на придобиването;  
ако е придобит с безвъзмездни средства предоставени от държавата, то  
цената на придобиване  
е справедливата стойност към датата на  
придобиване или справедливата стойност коригирана със стойността на  
безвъзмездни средства предоставени от държавата;  
ако е придобит при условията на разсрочено плащане, то цената на  
придобиване  
е еквивалентът на паричната цена, а разликата до  
договорената сума за плащане е лихвен разход;  
ако е придобит с помощта на заемни средства, в цената на придобиване  
може да се капитализират лихвите по заема, съгласно МСС 23-Разходи по  
заеми, но през 2021 г. предприятието не е използвало такива;  
ако е придобит чрез замяна с друг непаричен актив, цената на придобиване е  
справедливата стойност на придобития актив;  
ако е придобит в замяна на друг непаричен актив, чиято справедлива  
стойност не може да бъде надеждно определена, цената на придобиване е  
балансовата стойност на отдадения актив;  
ако е придобит по договор за финансов лизинг, цената на придобиване се  
определя в съответствие със стандарта за лизинг.  
В цената на придобиване на ДМА предприятието може да включва:  
всички невъзстановими данъци;  
митата и митническите такси;  
данък добавена стойност;  
разходите за подготовка на обекта;  
13  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
разходите за първоначалната доставка, обработка, инсталиране и монтаж;  
разходите за тестване и подходящо функциониране;  
хонорари на архитекти, адвокати, консултанти и други специалисти;  
нотариални такси;  
разходи за провизии, за демонтаж, извеждане от употреба и възстановяване  
на терени.  
В цената на придобиване не са включвани:  
разходите за нови улеснения;  
разходите за представяне на нови услуги, разходи за реклама и промоция;  
разходите за преместване или реорганизация на част или цялата дейност на  
предприятието;  
разходи за обучение на персонала;  
административните и други общи разходи;  
разходите по пуск и други производствени разходи, начални оперативни  
загуби, докато активът достигне до състояние за предвидената му употреба;  
разходи по реорганизиране на част или всички дейности на предприятието;  
стойността на първоначалните оперативни загуби;  
при вътрешноизградени активи, необичайно количество бракувани  
материали, както и вътрешни печалби;  
финансови разходи при разсрочено плащане.  
За организиране на отчитането на имотите, машините и съоръженията са  
създадени следните счетоводни сметки:  
с/ка 201-Земи;  
с/ка 202-Подобрения на земите;  
с/ка 203-Сгради;  
с/ка 204-Машини, съоръжения и оборудване;  
с/ка 205-Транспортни средства;  
с/ка 206-Обзавеждане и трайни активи;  
с/ка 207-Компютърна техника;  
с/ка 208-Активи по лизинг;  
с/ка 209-Други дълготрайни активи.  
Имотите, машините и съоръженията след въвеждането им в употреба се  
амортизират като се спазва следния порядък:  
определя се моделът на амортизация, който отразява модела на ползване на  
икономическата изгода от актива – за предприятието той е линеен;  
определя се полезният живот на актива (срокът на неговото използване),  
който по класове активи е посочен в таблицата по- долу.  
амортизационната норма се изчислява като отношение между  
амортизационната сума и полезният живот на актива;  
амортизирането на актива започва от момента, в който той стане готов за  
предвидената употреба;  
14  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Полезен живот в  
Класове ДМА  
години  
Сгради  
25  
Съоръжения  
25  
3
7
10  
4
Производствени машини и оборудване  
Офис оборудване и инвентар  
Транспортни средства без автомобили  
Автомобили  
Компютърна техника  
2
Активи по лизинг  
4
Други дълготрайни активи  
7
При начисляването на амортизациите се има предвид следното:  
амортизацията на актив, участващ в изграждането на друг актив не е разход,  
а част от себестойността на другия актив;  
когато активът е временно изваден от употреба не се преустановява  
начисляване на амортизацията. В периоди без производство обаче може да  
бъде прилагана амортизационна норма нула.  
преустановява се начисляването на амортизацията, когато не се очакват  
икономически ползи от активите на по-ранната от двете дати: или когато  
активът е класифициран като държан за продажба в съответствие с  
изискванията на МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба и  
преустановени дейности, или когато активът се отпише при бракуване,  
замяна или продажба.  
най-малко веднъж в годината, при изготвянето на годишния финансов отчет  
се преразглежда полезният срок на активите и методът на тяхната  
амортизация. Промените в полезния живот на актива и методът на  
амортизация, ако има такива се осчетоводяват перспективно. За 2021 г.  
няма промени в методите и нормите на амортизация.  
Относно отчитане на последващи разходи, предприятието спазва следните  
правила:  
капитализират се само разходи, които водят до удължаване на полезния  
живот на актива, до подобрение на качеството на предоставяните услуги и  
до въвеждане на нови процеси;  
не се капитализират разходите по ежедневното обслужване на актива и по  
текущите и основните ремонти;  
когато се извършват инспекции относно правилно  
и
безопасно  
функциониране на даден актив, без значение дали се подменя негова част  
или не, разходите по тези инспекции се капитализират, като всякакви  
останали части от разходи по предходни инспекции се отписват от  
стойността на актива.  
2.1. Активи с право на ползване  
15  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Това са активите по лизинг. Първоначално те се признават по цена на  
придобиване. В Отчета за финансовото състояние към 31.12.2021 г. са представени  
по първоначалната им стойност, намалена с начислените амортизации и  
евентуалната им обезценка. При изчисляване на амортизациите на активите по  
лизинг са спазени изискванията на пар.32 от МСФО 16 Лизинг: Ако собствеността  
върху актива се прехвърля на лизингополучателя по силата на лизинговия договор  
до края на срока на този договор или ако в разходите за актива с право на ползване  
е отразено упражняването на опция за закупуване от лизингополучателя,  
последният амортизира актива с право на ползване от началната дата до края на  
полезния живот на основния актив. В противен случай лизингополучателят  
амортизира актива с право на ползване от началната дата до края на полезния  
живот на актива с право на ползване или до изтичането на срока на лизинговия  
договор, което от двете настъпи по-рано“.  
Дружеството е придобило автомобили на базата на финансово обвързани  
договори с клауза за придобиване на собствеността. Като ефективен лихвен  
процент е възприет лихвения процент на лизингодателя и неговия погасителен  
план. Задълженията към лизингодателя към 31.12.2021 год. са представени в  
отчета за финансовото състояние като текущи и нетекущи.  
3. Нематериални активи  
Нематериалните активи са разграничими непарични активи, без физическа  
субстанция, които се признават като такива, само ако е вероятно че предприятието  
ще получи от тях очакваните бъдещи икономически изгоди и стойността им може  
да бъде надеждно определена. Такива са компютърния софтуер, лицензи, вносни  
квоти, франчайзинги, лоялност на клиента, пазарен дял и маркетингови права. От  
целият този набор нематериални активи, предприятието притежава софтуер и  
лицензи, които отчита чрез следните счетоводни сметки:  
210- Права върху интелектуална собственост;  
212- Програмни продукти  
Предприятието е приело след първоначалното признаване да отчита  
нематериалните активи по цена на придобиване намалена с разходите за  
амортизации и всякакви натрупани загуби от обезценки. Разходите свързани с  
поддържането на компютърни софтуерни програми се признават за разход в  
момента на възникване  
В Отчета за финансовото състояние към 31.12.2021 г. предприятието  
представя само програмни продукти чиято балансова стойност  
несъществена.  
е
4. Нетекущи активи (или групи за освобождаване) държани за продажба  
16  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени  
дейности, дружество, което е приело за своя счетоводна база международните  
стандарти за финансово отчитане (МСФО), при изготвяне на своите финансови  
отчети е длъжно да се съобрази с този стандарт тогава, когато трябва да представи  
отделно от другите активи в отчета за финансовото състояние онези от тях, които  
удовлетворяват критериите за класифициране като държани за продажба. Те  
трябва да бъдат докладвани по по-ниската от балансовата стойност  
и
справедливата стойност намалена с очакваните разходи за продажбата им, като се  
преустанови и начисляването на амортизация за тях.  
Като нетекущи активи държани за продажба, дружеството трябва да  
класифицира такива активи, за които се очаква по - скоро да бъдат продадени,  
отколкото да се ползват за нуждите на дружеството. За целта обаче те трябва да се  
намират в такова състояние, което би позволило незабавна продажба, а и тази  
продажба да бъде много вероятна.  
Предприятието няма право да класифицира като актив държан за продажба  
такъв актив, който трябва да бъде изоставен.  
Ако предприятието е класифицирало актив като държан за продажба, но са  
настъпили промени в плана за продажба и актива не удовлетворява критериите за  
признаването му като такъв, предприятието е длъжно да преустанови тази  
класификация и да оцени и представи актива по по-ниската от двете стойности:  
балансовата стойност преди актива да е бил класифициран като държан за  
продажба, коригиран за каквато и да е било амортизация или преоценки,  
които биха били признати, ако активът не е бил класифициран като държан  
за продажба; и  
неговата възстановима стойност към датата на последващото решение, той  
да не бъде продаден.  
За представените отчетни периоди дружеството не отчита такива  
активи.  
5. Обезценка на нефинансови активи  
Предприятието е избрало за последваща оценка на имотите машините и  
съоръженията модела на цената на придобиване намалена с натрупаната  
амортизация и загубата от обезценка. Този модел е предвидено да се прилага към  
цял клас еднотипни активи.  
Съгласно МСС 36 Обезценка на активи, актив е обезценен, когато неговата  
балансова стойност надвишава възстановимата му стойност. При обезценяване на  
актива се начислява загуба от обезценка. Възстановимата стойност на актив е по-  
високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден  
актив.  
Към края на отчетния период, предприятието оценява дали съществуват  
индикации, че стойността на даден актив е обезценена. Ако са налице такива  
индикации, то изчислява възстановимата му стойност. Индикациите се  
установяват при всички случаи, но не се извършват допълнителни процедури,  
когато няма индикации.  
17  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
При преценка за съществуването на индикации за обезценка, се вземат  
предвид минимум следните признаци:  
Външни източници на информация:  
Има видими признаци, че  
Вътрешни източници на информация:  
Има данни за морално изхабяване или за  
физическо увреждане на актива;  
стойността на актива е намаляла  
през периода, значително повече,  
отколкото би могло да се очаква  
като резултат от изминалото време  
и обичайната употреба;  
През периода са настъпили или в  
близко бъдеще се очаква да  
настъпят задължителни промени с  
През отчетния период са настъпили или  
в близко бъдеще се очаква да настъпят  
значителни промени с обратен ефект  
негативен  
ефект  
върху  
с
пазарната,  
правната  
върху предприятието,  
начина на настоящото използване на  
актива (например неизползване);  
в
обема или  
предприятието  
технологичната,  
икономическата  
свързани  
или  
среда,  
в
която предприятието  
действа или с пазара, за който са  
предназначени услугите;  
Пазарните лихвени проценти или  
Има данни от вътрешнофирмената  
други  
пазарни  
норми  
на  
отчетност,  
които  
показват,  
че  
възвръщаемост са нарастнали през  
отчетния период и е вероятно тези  
увеличения да окажат влияние  
икономическата изгода от ползването на  
актива е или се очаква да бъде по ниска  
от очакваната. Данните са следните:  
върху  
дисконтовия  
процент  
паричните потоци за придобиване на  
актив или последваща нужда от такива  
за неговото функциониране значително  
надвишават предвидените;  
използван за изчисляване на  
стойността  
намалят  
възстановимата  
актива;  
в
упротреба  
значително  
стойност на  
и
да  
фактически нетни парични потоци или  
оперативна  
печалба  
или  
загуба  
произтичащи от актива са по-лоши от  
предвидените;  
Балансовата сума на нетните  
активи  
висока  
в
от  
предприятието  
неговата  
е
по-  
значително намаление на планираните  
нетни парични потоци или оперативната  
печалба или значително увеличение на  
планираната загуба произтичащи от  
актива;  
пазарна  
капитализация.  
оперативни загуби или нетни изходящи  
парични потоци, когата сумите за  
текущия период са сумирани  
планираните бъдещи суми.  
с
Освен посочените загуби предприятието може да установи и други  
индикации, че стойността на актива може да е обезценена.  
18  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Ако съществуват индикации за обезценка на актива, това може да показва, че  
неговият оставащ полезен живот, методът на амортизация или остатъчната му  
стойност трябва да се преразгледат и коригират във връзка с приложимият МСС,  
дори и в случай че не е призната обезценка.  
През 2021 год. дружеството не е осчетоводило загуба от обезценка на  
дълготрайни активи, тъй като при прегледа на комисията от специалисти,  
назначени със Заповед на изпълнителния директор, не е установено нито едно от  
гореизброените условия, съгласно МСС 36 Обезценка на активи за  
предприемането на тази процедура, т.е. за сключване на договор с външни  
оценители за оценка на активите на предприятието. Напротив, почти всички  
икономически показатели от дейността на дружеството са нарастнали и то  
чувствително. Не са настъпили и не се очаква да настъпят негативи и от  
външната среда.  
Дълготрайните материални активи на „Атоменергоремонт”АД, както вече  
беше по-преди пояснено са предназначени за използване в неговата дейност, а не  
за продажба. Понякога (много –рядко) се продават напълно изхабени дълготрайни  
активи, от които повече не се очаква икономическа полза.  
Във връзка с обезценката коментираме цифрови данни, от които става ясно,  
че предприятието се нуждае по- скоро от нова техника. За целта, представяме  
отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА по групи активи, които се  
ползват в дейността на дружеството:  
Сметки  
Класове ДМА  
Сума в хил. лв.  
203  
Сгради  
77  
204/3  
204/4  
Енергетични, двигателни машини и оборудване  
Производствени машини и оборудване  
1881  
31231  
204/5  
Измервателни, регулиращи машини  
1600  
205  
206  
207/1  
207/2  
207/3  
Транспортни средства  
Обзавеждане и трайни активи  
Компютри  
Периферни устройства  
Мрежови устройства  
3591  
134  
117  
56  
20  
Общо:  
38707  
Сумата от 38707 хил. лв. представлява 72,92 % от общата отчетна стойност на  
ДМА ползвани от дружеството.  
6.Управление на финансовите рискове  
Дейностите на дружеството са изложени на няколко финансови риска:  
пазарен, валутен (включително лихвен, на справедливата стойност на лихвените  
равнища, на паричните потоци и ценови), кредитен и ликвиден.  
Пазарен риск  
19  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Той се изразява във възможностите, справедливата стойност или бъдещите  
парични потоци на финансовия инструмент да варират поради промени в  
пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск.  
Кредитният риск е такъв, че една страна по финансовия инструмент ще причини  
финансова загуба на другата, в случай че не е изпълнено договореното  
задължение. Ликвидният риск е този, че дружеството би могло да има затруднения  
при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.  
Икономическата криза в страната е предпоставка дружеството да продължи  
своята икономическа дейност в трудна икономическа обстановка. Ръководството  
обаче счита, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране  
на дружеството ще са достатъчни за развитието на дейността му.  
Валутен риск  
Дружеството осъществява несъществени международни сделки във връзка с  
покупка на материални запаси. В дейността си дружеството не използва специални  
финансови инструменти за хеджиране на валутния риск, тъй като подобни  
инструменти обикновено не намират приложение  
икономиката на България.  
в реалния сектор на  
Лихвен риск  
Този риск възниква при колебание в размера на лихвите по получаваните от  
дружеството заеми, дължащо се на изменението в пазарните лихвени проценти.  
През 2021 година дружеството е сключило договор за кредит с Инвестбанк АД и е  
получило заеми от търговски контрагенти, конкретизирани в бележки 14 и 15.  
Ценови риск  
Цените на услугите на дружеството са определени със сключените договори с  
възложителите. В тази връзка не е налице риск те да бъдат променени.  
Кредитен риск  
Кредитния риск на дружеството се състои във възможността от загуба в  
ситуация, при която негов клиент или страна по финансов инструмент не успее да  
извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са  
концентрирани преди всичко в две групи – парични средства и вземания.  
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени  
в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава техния риск. На  
определени изрядни клиенти дружеството има политика да продава с отсрочени  
плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо  
и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Една част от  
вземанията на дружеството са от свързани лица, от което ръководството не счита,  
че следват кредитни рискове.  
Ликвиден риск  
Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно пари,  
евентуално кредитни облекчения и възможности за нормално осъществяване на  
обичайната дейност.  
20  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви, парите и  
паричните еквиваленти. Политиката за управление на ликвидността включва и  
проектиране на паричните потоци в основната валута и вземане предвид нивото на  
ликвидните активи, наблюдаване на нивото на задлъжнялост и поддържане на  
финансови планове.  
Управление на капиталовия риск  
Целите на дружеството във връзка с управление на капитала са:  
да осигури способността на дружеството да продължи да съществува като  
действащо предприятие; и  
да осигури адекватна рентабилност за собственика, като определя цената на  
услугите си в съответствие с нивото на риска.  
Дружеството наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към  
нетен дълг.  
Нетният дълг се изчислява като общ дълг (привлечените текущи и нетекущи  
средства), намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.  
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите  
поправки в съответствие с промените на икономическата обстановка и рисковите  
характеристики на съответните активи. Стойността на съотношението за  
представените отчетни периоди е обобщена, както следва:  
Показатели  
Собствен капитал  
2021 г.  
166723  
2020 г.  
153793  
Дълг  
64081  
18261  
Минус пари и парични еквиваленти  
(34690)  
29391  
5,67%  
(30352)  
няма  
х
Нетен дълг  
Капитал към нетен дълг  
Както е видно в сравнение с предходната година, в която няма нетен дълг  
през 2021 година показателят на дружеството капитал към нетен дълг е 5,67 %.  
7. Материални запаси  
Материални запаси в дружеството са:  
Материали;  
Продукция  
несъществени количества на несъществена стойност,  
произведени за потребление в предприятието;  
Незавършени ремонтни дейности.  
Материалните запаси не са предназначени за продажба, а се включват в  
себестойността на извършените ремонтни дейности.  
В себестойността им се включват всички разходи свързани със закупуването и  
преработката и други пряко свързани с тях разходи.  
В себестойността на материалните запаси не се включват складовите и  
административни разходи.  
21  
„А т о м е н е р г о р е м о н т“ А Д гр. Козлодуй  
Материалните запаси на дружеството при потребление се остойностяват чрез  
използването на формулата за средно–претеглена стойност. Остойностяване се  
извършва след всяка доставка.  
Поради спецификата на дейността в предприятието към 31.12.2021 год. не се  
налага изчисляване на нетна реализуема стойност, поради това че дружеството не  
извършва директна продажба на материални запаси. Наличните материални  
запаси – основно материали, които са доставени са съобразени с необходимите  
количества, включени в количествено-стойностните сметки на договорите за  
изпълнение на ремонтите и се реализират като приход при продажба на услугите.  
Ръководството на дружеството не очаква загуби при тази реализация.  
При продажба, балансовата стойност на материалните запаси се признава за  
разход през периода, през който е извършена продажбата.  
Във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет материалните запаси на  
предприятието са инвентаризирани.  
8. Финансови инструменти  
Финансов инструмент е всяка договореност, която поражда едновременно  
финансов актив за едната страна или капиталов инструмент за другата страна.  
Финансови активи и пасиви се признават в отчета за финансовото състояние  
когато дружеството стане страна по договорните условия на съответния  
инструмент.  
При първоначалното им признаване финансовите активи/пасиви се  
оценяват по справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на  
която те възникват. Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото  
състояние след като договорните права за получаване на паричните потоци са  
изтекли или са прехвърлени и това отговаря на изискванията за отписване.  
Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато са  
погасени, т.е. задължението определено в договора е отпаднало или срокът му е  
изтекъл.  
8.1. Парични средства и еквиваленти  
Паричните средства са пари в брой, по банкови сметки и в подотчетни лица.  
Към 31.12. на отчетната година всички суми съхранявани в банки са потвърдени с  
подпис и печат на съответните банкови клонове. Парите в предприятието  
правилно се съхраняват, но практика е съхраняваните в каса суми да са само при  
необходимост и в ограничени количества.  
Във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет парите в касата са  
инвентаризирани. Паричните средства изразени в чуждестранна валута са  
представени по централен банков курс, последен фиксинг за 2021 г.  
8.2. Търговски и други вземания  
Търговските вземания първоначално се признават по стойността на тяхното  
възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута- по заключителния курс  
на БНБ към 31.12.2021 г.  
22